Redirecting … http://https://pnk.tv/news/ludyna/ukraina_proishla_pik_zakhvoriuvanosti_covid_19_pochalosia_znyzhennia_nan_1001344